Tạo bóng đổ - Shadow

02/07/2011 3:02:05 SA
  1. Vào menu File/Reset để khởi tạo lại Max
  2. Tại khung nhìn Top hãy tạo ra 1 mặt phẳng Plane với kích thước 200 x 200 (Nhấn tổ hợp phím Alt + C + S rồi chọn Plane) sau đó kéo rê chuột ra khung nhìn Top để vẽ Plane, sau đó ấn phím 1 để mở thẻ Modify sau đó bạn hãy gõ vào 200 vào các ô Length và Width.
3. Tiếp tục nhấn tổ hợp phím Alt + C + X + T để tạo ra một đối tượng Torus Knot với kích thước nhỏ hơn so với Plane.
(Xem hình bên)
4. Kích hoạt khung nhìn Left bằng cách click phải chuột vào khung nhìn Left. Sau đó vào menu Create -> Lights -> Standard Lights -> Omni rồi click chuột ra màn hình tại vị trí như hình bên.

Ấn phím F9 để xem kết quả, bạn sẽ thấy không có bóng đổ.

5. Chắc chắn rằng Omni01 vẫn được đang được chọn, ấn phím 1 để mở thẻ Modify -> click chuột chọn "On" trong nhóm Shadows của thẻ [General Parameters]. Ấn phím F9 lại lần nữa bạn sẽ thấy bóng đổ. Đây là loại bóng đổ bình thường.

Bạn có thể thay đổi độ nhoè của đường viền của bóng đổ bằng cách thay đổi giá trị Sample Range trong thẻ [Shadow Map Params].

- Giá trị Size ở đây dùng để thay đổi độ nhoè của nét chính giữa của bóng đổ. Giá trị càng thấp thì độ nhoè càng cao.

6. Bạn có thể chọn một số loại bóng đổ khác như Adv. Ray Traced (dò tia nâng cao), mental ray Shadow Map, Area Shadows, hay Ray Traced Shadows bằng cách click vào hộp lựa chọn trong nhóm "Shadows". Với cách render các vật liệu thông thường thì đối với "mental ray Shadow Map" là không cho kết quả gì.
7. Màu của bóng đổ được thay đổi thông qua nhóm "Object Shadows" của thẻ [Shadow Parameters].
- Bóng đổ có thể được thay bằng một hình ảnh bất kì bằng cách click chọn Map, rồi click vào nút [None] rồi chọn hình ảnh bạn muốn thay thế
8. Đây là kết quả thu được.